Khác biệt giữa See, Look và Watch.

See là thấy sự vật gì đó vô tình đập vào mắt, bản thân không có chủ ý quan sát. 

Look là nhìn sự vật có chủ ý vì lý do nào đó, thường phải đưa mắt về một hướng để nhìn.

Watch là xem, theo dõi, quan sát, tức nhìn một sự vật thật kỹ và chăm chú, để ý những diễn biến của nó (thường vì nó đang chuyển động).

Luyện tập với những câu trắc nghiệm về look, see, watch:

1. He’s very shy and doesn’t ____ you in the eye.

a. look

b. see

c. watch

Chia sẻ.