Báo cáo không đúng hạn, Bảo hiểm Viễn Đông bị phạt 70 triệu đồng Công ty Mediplantex bị phạt 220 triệu đồng, buộc tiêu hủy thuốc không đạt chất lượng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel.

Theo quyết định xử phạt, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel đã có hành vi không công bố thông tin theo quy định pháp luật, cụ thể:

– Công ty đã không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu: thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, 2020 của Công ty, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020.

– CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không CBTT trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu: BCTC riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét; Giải trình nguyên nhân chênh lệch Lợi nhuận sau thuế (LNST) BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước tại BCTC Quý 2,4/2019, Quý 1/2020; Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC đối với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

– CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống CBTT của UBCKNN và website của công ty các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán; BCTC hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét; BCTC riêng và hợp nhất Quý 1,2/2019, Quý 1/2020, Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước đối với Quý 1/2019, Báo cáo thường niên năm 2018, 2019.

– CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không CBTT trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2020).

– CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

– Không CBTT trên trang thông tin điện tử của công ty: thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; CBTT không đúng thời hạn trên website của công ty về thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Với hành vi vi phạm này, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel bị xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng, theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.



Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.