Theo hướng dẫn 49, việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên nhằm giúp họ được tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, tăng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và phấn đấu đến năm 2025 tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% theo chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Với mục tiêu, 100% NCT từ 70 tuổi trở lên, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; vận động người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế hằng năm đạt trên 95%.

Tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn huyện Đức Thọ
Tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn huyện Đức Thọ

Đối tượng được hỗ trợ bao gồm NCT từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi và các đối tượng nêu trong Nghị quyết 263 chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó NCT 70 đến dưới 80 tuổi được ngân sách tỉnh hỗ trợ, người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách tỉnh và trung ương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế; người thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách hỗ trợ 50%, còn lại do người dân trực tiếp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc qua hệ thống đại lí thu hộ do bảo hiểm xã hội ủy quyền.

UBND tỉnh yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền cơ sở trong triển khai thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và chính sách hỗ trợ ngân sách tỉnh đối với các đối tượng nêu trên. Rà soát, bình xét, xác nhận đối tượng theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp cung cấp, hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ liên quan; tăng cường tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; có giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mở rộng, đào tạo mạng lưới đại lí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… nhằm tăng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đăng kí tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…Sở Tài Chính chủ trì, tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Nghị quyếtNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.