Vinamilk đã và đang cho thấy sự tích cực trong việc thực hành các tiêu chí E-S-G (Môi trường, Xã hội, Quản trị) hướng đến phát triển bền vững trong dài hạn.

Vinamilk đã và đang cho thấy sự tích cực trong việc thực hành các tiêu chí E-S-G (Môi trường, Xã hội, Quản trị) hướng đến phát triển bền vững trong dài hạn.

Chia sẻ.