JAKARTA, Indonesia, 31/03/2023 /PRNewswire/ — Bukalapak giữ vững đà tăng trưởng; Tổng Giá trị Xử lý (TPV) trong quý 4 năm 2022 tăng 20% so với cùng kỳ lên 41,8 nghìn tỷ IDR.

At the end of December 2022, the number of registered Mitra Bukalapak was 16.1mn versus 11.8mn at the end of December 2021. (PRNewsfoto/Bukalapak)

TPV của Mitra trong quý 4 năm 2022 đã tăng mạnh 17% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 19,0 nghìn tỷ IDR và trong năm 2022 tăng 31%, lên 73,6 nghìn tỷ IDR so với năm ngoái. Vào cuối tháng 12/2022, số lượng Mitra đăng ký là 16,1 triệu so với 11,8 triệu vào cuối tháng 12/2021.

Doanh thu trong quý 4/2022 của Bukalapak tăng 97% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.029 tỷ IDR, trong khi doanh thu năm tài chính 2022 tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.618 tỷ IDR. Doanh thu trong quý 4/2022 của Mitra Bukalapak (MBL) tăng 63% so với cùng kỳ lên 522 tỷ IDR, trong khi doanh thu trong năm 2022 của MBL tăng 141% so với cùng kỳ lên 1.969 tỷ IDR. Tỷ trọng đóng góp của MBL vào doanh thu của Công ty đã tăng từ 44% lên 54% trong năm 2022.

Công ty tiếp tục đặt trọng tâm vào mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tích cực và bền vững, đồng thời quản lý phân bổ chi phí phù hợp. Tỷ lệ chi phí chung và chi phí quản lý trong năm tài chính 2022, không bao gồm lương thưởng dựa trên cổ phiếu, tỷ lệ so với TPV là 0,9% so với 1,1% cách đây một năm.

Số dư đảm phí tổng thể của Bukalapak, tính theo lợi nhuận gộp sau khi tính chi phí S&M, đã cải thiện từ -0,1% TPV trong quý 4 năm 2021 lên 0,2% TPV trong quý 4 năm 2022. Số dư đảm phí của Thị trường được cải thiện từ 0,3% TPV của Thị trường trong Quý 4 năm 21 lên 0,6% của TPV của Thị trường trong Quý 4 năm 2022 trong khi Số dư đảm phí của Mitra được cải thiện từ -0,5% của TPV của Mitra trong Quý 4 năm 21 lên -0,3% của TPV của Mitra trong Quý 4 năm 2022.

EBITDA đã điều chỉnh của Bukalapak ở mức -235 tỷ IDR trong quý 4 năm 2022, một sự cải thiện về tỷ lệ EBITDA đã điều chỉnh so với TPV từ -1,1% TPV trong quý 4 năm 21 lên -0,6% TPV trong quý 4 năm 2022. Trong khi đó, Công ty đã ghi nhận thu nhập hoạt động là 1.760 tỷ IDR trong năm tài chính 2022, tăng 203% so với khoản lỗ hoạt động 1.709 tỷ IDR trong năm tài chính 2021 chủ yếu nhờ khoản lãi hạch toán theo giá thị trường từ khoản đầu tư vào PT Allo Bank Tbk. Do đó, Công ty cũng ghi nhận khoản lãi ròng 1.978 tỷ IDR trong năm 2022, tăng 218% so với khoản lỗ ròng 1.676 tỷ IDR trong năm tài chính 2021.

Mặc dù báo cáo lợi nhuận ròng năm 2022, nhưng trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là EBITDA (Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) đã điều chỉnh.

Bukalapak cũng có vị thế vốn mạnh, 20,3 nghìn tỷ IDR tiền mặt và các khoản tương đương tiền cũng như các khoản đầu tư thanh khoản, bao gồm trái phiếu chính phủ và quỹ tương hỗ vào cuối quý 4 năm 2022. Với sự cải thiện từ thu nhập lãi trung bình hàng quý và EBITDA hàng quý, Bukalapak sẽ có một cash runway (khoảng thời gian mà một công ty có thể duy trì khả năng thanh toán mà không cần huy động thêm bất kỳ khoản tiền nào) khoảng hơn 50 năm.

 

SOURCE BukalapakNguồn tin: PR Newswire

Chia sẻ.