Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức kế toán, thuế, hải quan sẽ áp dụng từ 18/7/2022
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức kế toán, thuế, hải quan sẽ áp dụng từ 18/7/2022

Bộ Nội vụ cho biết, từ tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc rà soát, cắt giảm chứng chỉ không phù hợp với công chức, viên chức.

Để đảm bảo đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chủ trương trên, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý.

Cụ thể, đối với các ngạch công chức chuyên ngành đề nghị quy định chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch tương ứng theo quy định khoản 3 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

Đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một chuyên ngành đề nghị quy định chung 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (không chia theo hạng chức danh nghề nghiệp như trước đây) hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có) theo quy định tại khoản 4 Điều 17, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

Về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học, Bộ Nội vụ đề nghị không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thực hiện chủ trương trên, thời gian qua, các bộ ngành liên tục ban hành các thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức và các văn bản theo hướng bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức.

Cụ thể gồm: viên chức giáo viên; công chức hành chính, văn thư; công chức thi hành án dân sự; viên chức ngành di sản văn hóa; công chức Quản lý thị trường; viên chức ngành y tế; công chức kế toán, thuế, hải quan; viên chức thư viện; viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.