Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP, địa chỉ tại 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo quyết định xử phạt, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP bị xử phạt 350 triệu đồng, do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, ngày 20/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty này, đồng thời yêu cầu công ty đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 và Điểm e Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nhiều vi phạm, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP bị phạt tới 450 triệu đồng
Nhiều vi phạm, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP bị phạt tới 450 triệu đồng. Ảnh minh họa

Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP còn bị phạt thêm 50 triệu đồng do đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu gồm: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05a NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 05 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 6.01 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 05/02/2020 về việc bổ sung ngành nghề;

Báo cáo không đúng thời hạn Thông báo số 246/TB-TEDI ngày 05/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 05/02/2020; Nghị quyết HĐQT số 06 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2020; Thông báo số 1190/TEDI-CBTT ngày 24/4/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại ngày 25/04/2020; Thông báo số 3826/TB-TEDI ngày 11/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 15/12/2020 và Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 10/3/2021 về kế hoạch SXKD hàng năm của công ty.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt thêm 50 triệu đồng về hành vi báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2019 và năm 2020, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP và 6 công ty con là người có liên quan của người nội bộ (thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin) của công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con – chia thầu. Tuy nhiên, công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Như vậy, tổng số tiền mà Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP bị xử phạt là 450 triệu đồng.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.