Từ 15/4, tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên phạm vi cả nước

0

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, mục đích của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) nhằm phục vụ công tác quản lí, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên phạm vi cả nước
Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên phạm vi cả nước

Ngoài ra, cuộc điều tra còn phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2021, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế; biên soạn “Sách Trắng doanh nghiệp năm 2023” và “Sách Trắng hợp tác xã năm 2023”; cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp…”.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018) trừ 3 ngành: ngành O – Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lí Nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; ngành U – Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; ngành T- Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này).

Theo đó, đối tượng điều tra là tổ chức, cá nhân (được xác định là đơn vị cơ sở hay còn được gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn) có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lí, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lí, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp. Đơn vị điều tra là doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu nhằm thu thập các thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp. Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Số lao động; thu nhập của người lao động.

Thời điểm điều tra được tiến hành vào ngày 15/4/2022. Các chỉ tiêu thu thập theo thời điểm điều tra được quy định cụ thể trong từng phiếu điều tra. Thời kì thu thập thông tin đối với các chỉ tiêu của cuộc điều tra là số liệu năm 2021. Các chỉ tiêu thu thập theo thời kì như: Kết quả sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện, sản lượng sản phẩm sản xuất và một số chỉ tiêu khác.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê).

Dự kiến, quý I/2023 công bố kết quả chính thức kết quả điều tra và biên soạn “Sách Trắng doanh nghiệp” và “Sách Trắng hợp tác xã”…Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.