Chú ý AMAYA INC. Cổ đông từ 2016 — Thông báo về Thoả thuận đền bù cho Vụ kiện tập thể chống lại David Baazov

0

ĐỌC CẨN THẬN THÔNG BÁO NÀY VÌ NÓ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA BẠN

MONTREAL, ngày 22 tháng 11 năm 2023 /PRNewswire/– Thông báo này được gửi đến tất cả các cá nhân và tổ chức, ngoại trừ bị cáo và thành viên của gia đình thân cận của anh ta, người đã mua chứng khoán Amaya Inc. (hiện được gọi là Stars Group Inc.) từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 đến ngày 21 tháng 11 năm 2016, và nắm giữ một số hoặc tất cả các chứng khoán đó cho đến sau khi Tiết lộ điều chỉnh vào ngày 22 tháng 11 năm 2016.

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, Thẩm phán danh dự Sylvain Lussier của Tòa án Tối cao đã phê chuẩn thoả thuận đền bù cho vụ kiện tập thể có tên là Denis Gauthier v. David Baazov, hồ sơ tòa án mang số 500-06-000859-179 (“Thoả thuận đền bù“), Bị cáo đã không nhận bất kỳ trách nhiệm nào. Thực chất, bị cáo đã phủ nhận và tiếp tục phủ nhận tất cả các tuyên bố và cáo buộc về hành vi sai trái được đưa ra trong vụ kiện tập thể.

TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN ĐỀN BÙ

Một khoản tiền CDN $1,8 triệu sẽ được thanh toán (“số tiền đền bù“), sẽ ngay lập tức giải quyết, đền bù, miễn trừ và bãi bỏ tất cả các khiếu nại đã nêu, hoặc có thể đã được Nguyên đơn nêu ra, chống lại Bị cáo thay mặt cho chính mình và/hoặc thay mặt cho Tập thể.

Số tiền Đền bù cho Tập thể, trừ các khoản phí và tiền ứng chi cho luật sư, chi phí cho nhân viên pháp lý và thuế, sẽ được phân phát cho Tập thể theo kế hoạch phân bổ đã được toà án phê duyệt (“số tiền đền bù ròng“). Phí pháp lý đã được phê duyệt với số tiền ba mươi (30) phần trăm của số tiền đền bù, cộng với tiền ứng chi, cộng với thuế. Thỏa thuận và kế hoạch phân bổ có thể được xem tại https://www.faguyco.com/class-actions/baazovhttps://bergermontague.ca/cases/david-baazov/.

YÊU CẦU ĐÒI BỒI THƯỜNG PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRƯỚC NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 202

MỚI ĐƯỢC THAM GIA ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ĐỀN BÙ.

Các Thành viên Tập thể phải hoàn tất biểu mẫu yêu cầu bồi thường và tải lên tài liệu minh chứng lên trang web của quản trị viên Paiements Velvet Payment s Inc.: https://velvetpayments.com/project /baazov/

Có thể truy cập hoặc tải xuống biểu mẫu yêu cầu bồi thường tại https://velvetpayments.com/project/baazov/ hoặc lấy bằng cách gọi cho quản trị viên theo số 1-888-770-6892 hoặc qua email tại aya@velvetpayments.com.

Nếu bạn không gửi biểu mẫu yêu cầu hợp lệ hoàn tất trước ngày 23 tháng 1 năm 2024, bạn có thể không nhận được bất kỳ phần nào trong Số tiền đền bù ròng. 

Superior Court đã bổ nhiệm Paiements Velvet Payments Inc. làm Nhân viên pháp lý cho khoản đền bù và những thứ khác như: (i) mẫu nhận và xử lý yêu cầu bồi thường; (ii) quyết định đủ điều kiện nhận bồi thường; và (iii) phân phát Số tiền đền bù ròng cho các Thành viên Tập thể đủ điều kiện. Bạn chỉ có thể gửi biểu mẫu yêu cầu giấy nếu bạn không có truy cập Internet.  Mẫu yêu cầu giấy có thể được gửi qua thư hoặc chuyển phát nhanh đến:

Nhân viên pháp lý, Paiements Velvet Payments Inc.

Chú ý: Đền bù Baazov Nhân viên pháp lý

Khu định cư 5900 Andover Av

e, Suite 1 Montreal, Québ

ec H4T 1H5 Điện thoại: 1-88

8-770-6 892 Email: aya@velvetpa

yments.com Trang web: velvetp ayments.com

Đăng ký Cổng thông tin Quản lý Yêu cầu:

https://velvetpayments.com/baazov-claim/ (Tiếng Anh)

https://velvetpayments.com/baazov-claim/?lang=fr (Tiếng Pháp)

Thông báo này đã được Superior Court of Québec phê duyệt. 

 

SOURCE Velvet Payments Inc.Nguồn tin: PR Newswire

Share.

Comments are closed.