INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC CÔNG BỐ ĐỀ NGHỊ CHÀO MUA BẰNG TIỀN MẶT CHO BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁI PHIẾU CÓ BẢO ĐẢM CAO CẤP 3 3/8% ĐÁO HẠN NĂM 2026 CỦA HỌ

0

LUÂN ĐÔN, ngày 31 tháng 10 năm 2023 /PRNewswire/ — Hôm nay, INEOS Quattro Finance 2 Plc (“Bên Chào mua“), một công ty được thành lập theo luật pháp của nước Anh và xứ Wales, công bố chào mua bằng tiền mặt cho bất kỳ và tất cả các Trái phiếu được Bảo đảm Cao cấp 33/8% đáo hạn năm 2026 của công ty đang được cổ đông nắm giữ trị giá 500.000.000 USD (“Chứng khoán“), do Bên Chào mua phát hành và được bảo đảm bởi INEOS Quattro Holdings Limited (“IQHL“), một công ty được thành lập theo luật pháp của nước Anh và xứ Wales và một số công ty con nhất định của nó (“Đề nghị“). Các điều khoản và điều kiện của Đề nghị được mô tả trong đề nghị chào mua ngày 30 tháng 10 năm 2023 (“Chào mua“). Các thuật ngữ được viết hoa chữ cái đầu tiên nếu không có định nghĩa khác trong công bố này sẽ có cùng ý nghĩa như đã quy định trong Chào mua.

Người sở hữu chứng khoán nên đọc kỹ Đề nghị này để biết đầy đủ chi tiết và thông tin về các thủ tục tham gia Đề nghị này. 

Bảng sau đây đưa ra một số thông tin liên quan đến việc định giá của Đề nghị.

 

Tên Chứng khoán

ISIN

CUSIP

Giá trị mệnh giá

đang được cổ đông nắm giữ

 

 

 

Ngày đáo hạn

Giá Mua trên

1.000 USD

 

 

 

Số tiền theo

Đề nghị

Trái phiếu được Bảo đảm Cao cấp 33/8% đáo hạn năm 2026

US45674GAA22 /

USG4772GAA34

45674 G AA2 / G4772G AA3

500.000.000 USD (1)

Ngày 15 tháng 1 năm 2026

950 USD

Bất kỳ và tất cả

Lưu ý:

(1) Bên Chào mua đã thảo luận về Đề nghị với một số cổ đông chi phối và các thể chế được một hoặc nhiều cổ đông chi phối kiểm soát (“Người sở hữu được phép“), những người cùng nhau nắm giữ số Chứng khoán có tổng mệnh giá khoảng 30.000.000 USD. Những người sở hữu được phép như vậy đã thông báo cho Bên Chào mua về ý định dự thầu một số hoặc tất cả Chứng khoán của họ để mua theo Đề nghị.

 

Mục đích của Đề nghị

Mục đích của Đề nghị bao gồm chủ động quản lý hồ sơ đáo hạn dự kiến của Bên Chào mua, và các mục đích khác. Đề nghị này cũng cung cấp cho những người sở hữu cơ hội bán lượng nắm giữ Chứng khoán hiện tại, như được mô tả đầy đủ hơn trong Chào mua.

Đề nghị 

Bên Chào mua sẽ trả Giá Mua trên 1.000 USD mệnh giá Chứng khoán được đấu thầu hợp lệ và không được rút hợp lệ trước Thời hạn Hết hạn (bao gồm cả những chứng khoán được đấu thầu hợp lệ theo Thủ tục Chuyển giao được Bảo đảm) tương đương với 950 USD. Ngoài ra, Bên Chào mua sẽ thanh toán tiền lãi tích lũy và chưa được thanh toán cho Chứng khoán được mua theo Đề nghị (và bao gồm) ngày thanh toán lãi suất ngay trước đó, và cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh toán (“Lãi Tích lũy“).

Giá Mua và Lãi Tích lũy cho các chứng khoán được dự thầu hợp lệ (và không được rút ra hợp lệ) trong Đề nghị sẽ được trả vào Ngày Thanh toán (tùy thuộc vào quyền của Bên Chào mua để gia hạn Thời hạn Hết hạn và trì hoãn chấp nhận Chỉ thị Dự thầu như đã quy định trong Chào mua). Nếu Người sở hữu dự thầu ít hơn toàn bộ số Chứng khoán họ nắm giữ, Chỉ thị Dự thầu phải được nộp liên quan đến số lượng mệnh giá Chứng khoán sao cho số lượng mệnh giá của bất kỳ Chứng khoán nào do Người sở hữu đó nắm giữ sau khi đấu thầu là không ít hơn Mệnh giá Tối thiểu hoặc tích phân bội của 1.000 USD lớn hơn Mệnh giá Tối thiểu đó. “Mệnh giá Tối thiểu” là 200.000 USD.

Đề nghị này không có điều kiện về bất kỳ số lượng tối thiểu nào cho Chứng khoán được dự thầu. Tuy nhiên, nghĩa vụ của Bên Chào mua về việc chấp nhận và thanh toán cho Chứng khoán trong Đề nghị là tùy thuộc vào sự hài lòng hoặc miễn trừ Các Điều kiện Chung và điều kiện rằng Bên Chào mua và/hoặc các công ty con của IQHL sẽ hoàn tất việc Tài trợ nợ mới theo các điều khoản thỏa mãn Bên Chào mua theo quyết định hoàn toàn của riêng họ, với tổng khoản thu ròng ít nhất là (tương đương) 2.800.000.000 euro (“Điều kiện Tài trợ“).

Các công bố liên quan đến Đề nghị sẽ được đưa ra bằng cách phát hành một thông cáo báo chí cho một dịch vụ tin tức hoặc điện tín được gửi đi rộng rãi. Bản sao của tất cả các công bố, thông cáo báo chí và thông báo như vậy cũng sẽ được Đại lý Đấu thầu và Thông tin cung cấp. Tất cả các tài liệu liên quan đến Đề nghị, cùng với bất kỳ cập nhật nào, cũng sẽ có sẵn trên trang web của Đề nghị https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd do Đại lý Đấu thầu và Thông tin vận hành cho mục đích của Đề nghị.

Dự thầu Chứng khoán để mua theo Đề nghị nên được thực hiện bằng cách nộp một Chỉ thị Dự thầu hợp lệ. Nếu bất kỳ Người sở hữu nào muốn dự thầu Chứng khoán của họ nhưng Người sở hữu đó không thể tuân thủ tục nộp một Chỉ thị Dự thầu hợp lệ trước Thời hạn Hết hạn, Người sở hữu có thể dự thầu Chứng khoán theo Thủ tục Chuyển giao được Bảo đảm, như được quy định trong Chào mua

Dự kiến Chứng khoán được mua bởi Bên Chào mua theo Đề nghị sẽ bị hủy ngay lập tức. Chứng khoán chưa được dự thầu hợp lệ và/hoặc chấp nhận mua, hoặc đã được dự thầu và rút lại hợp lệ, theo Đề nghị sẽ vẫn do các cổ đông nắm giữ sau Ngày Thanh toán.

THỜI GIAN BIỂU CHỈ ĐỊNH

Đây là một thời gian biểu chỉ định thể hiện một kết quả có thể xảy ra cho lịch trình của Đề nghị dựa trên các ngày trong Chào mua. Thời gian biểu này có thể thay đổi và ngày giờ có thể được gia hạn, mở lại hoặc sửa đổi bởi Bên Chào mua theo các điều khoản của Đề nghị như được mô tả trong Chào mua Theo đó, thời gian biểu thực tế có thể khác với thời gian biểu dưới đây. 

 

Ngày và giờ

Hành động

Ngày 30 tháng 10 năm 2023…….

Bắt đầu Đề nghị


Chào mua được cung cấp bởi Đại lý Đấu thầu và Thông tin và trên trang web của Đề nghị.

Đề nghị được công bố thông qua thông cáo báo chí cho một dịch vụ tin tức tài chính được công nhận theo cách được mô tả trongĐiều khoản và Điều kiện của Đề nghị—các Công bố” trong Chào mua.

5:00 chiều, ngày 8 tháng 11 năm 2023 (giờ Thành phố New York)…….

Thời hạn Hết hạn


Ngày giờ cuối cùng để người sở hữu gửi Chỉ thị Dự thầu (hoặc, Thông báo Chuyển giao được Bảo đảm, nếu áp dụng) để có thể tham gia vào Đề nghị và đủ điều kiện nhận Giá Mua và Lãi Tích lũy vào Ngày Thanh toán.

5:00 chiều ngày 8 tháng 11 năm 2023. (giờ Thành phố New York)…….

Thời hạn Rút lại


Thời hạn để Người sở hữu rút đúng cách hồ sơ dự thầu Chứng khoán (hoặc Thông báo Chuyển giao được Bảo đảm, nếu áp dụng) của họ. Nếu một dự thầu Chứng khoán (hoặc Thông báo Chuyển giao được Bảo đảm, nếu áp dụng) được rút lại đúng cách, Người sở hữu sẽ không được xem xét vào Ngày Thanh toán (trừ khi Người sở hữu dự thầu lại hợp lệ các chứng khoán đó vào hoặc trước Thời hạn Hết hạn và Chứng khoán được Bên Chào mua chấp nhận).

Ngày 9 tháng 11 năm 2023…….

Công bố Kết quả Đề nghị


Bên Chào mua dự kiến sẽ công bố tổng số lượng mệnh giá Chứng khoán sẽ được chấp nhận để mua theo Đề nghị (giả sử rằng Chứng khoán được dự thầu theo Thủ tục Chuyển giao được Bảo đảm sẽ được cung cấp hợp lệ theo Thời hạn Chuyển giao được Bảo đảm).

5:00 chiều ngày 13 tháng 11 năm 2023. (giờ Thành phố New York)

Thời hạn Chuyển giao được Bảo đảm


Ngày giờ cuối cùng để Người sở hữu chuyển giao hợp lệ Chứng khoán mà một Thông báo Chuyển giao được Bảo đảm liên quan tới các chứng khoán này được giao vào hoặc trước Thời hạn Hết hạn.

Dự kiến sẽ là ngày 14 tháng 11 năm 2023…….

Ngày Thanh toán


Ngày Thanh toán cho Chứng khoán được dự thầu hợp lệ và Bên Chào mua chấp nhận (bao gồm cả theo Thủ tục Chuyển giao được Bảo đảm). Thanh toán Giá Mua và bất kỳ khoản Lãi Tích lũy nào liên quan đến bất kỳ Chứng khoán nào trong đó.

 

Được điều chỉnh bởi các luật chứng khoán hiện hành và các điều khoản được quy định trong Chào mua, Bên Chào mua bảo lưu quyền, liên quan đến Đề nghị của mình, (i) miễn hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ và tất cả các điều kiện nào của Đề nghị, (ii) gia hạn Thời hạn Rút lại và/hoặc Thời hạn Hết hạn, (iii) sửa đổi hoặc chấm dứt Đề nghị hoặc (iv) hoặc sửa đổi bất kỳ khía cạnh nào của Đề nghị. Trong trường hợp Đề nghị này bị chấm dứt hoặc không hoàn tất, Giá Mua liên quan đến Chứng khoán theo Đề nghị sẽ không được thanh toán hoặc không trở thành khoản phải thu, bất kể Người sở hữu đã dự thầu chứng khoán của họ một cách hợp lệ hay không (trong trường hợp này Chứng khoán dự thầu đó sẽ được trả lại ngay lập tức cho Người sở hữu).

Người sở hữu nên kiểm tra với bất kỳ ngân hàng, nhà môi giới chứng khoán hoặc các bên trung gian khác mà qua đó họ nắm giữ chứng khoán về việc khi nào bên trung gian đó sẽ yêu cầu nhận được chỉ thị từ một Người sở hữu để Người sở hữu đó có thể tham gia, hoặc rút lại một cách hợp lệ chỉ thị của họ để tham gia vào Đề nghị trước thời hạn quy định ở trên. 

THÔNG TIN BỔ SUNG 

Người sở hữu Chứng khoán có thể truy cập vào Chào mua và biểu mẫu Thông báo Chuyển giao được Bảo đảm tại https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd.

Công bố này được INEOS Quattro Finance 2 Plc đưa ra và chứa thông tin đã được coi là hoặc có thể được coi là thông tin nội bộ theo Điều 7 của MAR, bao gồm thông tin liên quan đến Đề nghị được mô tả ở trên. Nhằm phục vụ mục đích của MAR và Điều 2 của Quy định Thực hiện của Uỷ ban (EU) 2016/1055 (bao gồm cả khi nó tạo thành một phần của Luật nội địa Vương quốc Anh theo Đạo luật (Rút khỏi) Liên minh châu Âu năm 2018 (đã sửa đổi), công bố này được Dirk Arhelger, Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư tại INEOS Quattro Finance 2 Plc đưa ra.

Các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ liên quan đến Đề nghị có thể được gửi tới Goldman Sachs International, HSBC Bank plc hoặc ING Bank N.V., chi nhánh Luân Đôn:

Goldman Sachs International 

Plumtree Court

25 Shoe Lane

London EC4A 4AU

United Kingdom

Điện thoại: +44 20 7774 4836

Gửi cho: Nhóm Quản lý Trách nhiệm

Email: liabilitymanagement.eu@gs.com

HSBC Bank plc 

8 Canada Square

London, E14 5HQ

United Kingdom

Europe: +44 (0) 20 7992 6237

Hoa Kỳ. Số điện thoại gọi miễn phí: +1 (888) HSBC-4LM

Hoa Kỳ: +1 (212) 525-5552 

Email: liability.management@hsbcib.com 

Gửi cho: Quản lý Trách nhiệm, DCM

ING Bank N.V., London Branch 

8-10 Moorgate

London EC2R 6DAĐiện thoại Vương quốc Anh: +44 20 7767 6784

Email: liability.management@ing.com

Gửi cho: Nhóm Quản lý Trách nhiệm

BNP Paribas

Citigroup Global Markets Limited 

J.P. Morgan Securities LLC

Các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ liên quan đến dự thầu Chứng khoán bao gồm yêu cầu một bản sao Chào mua có thể được gửi tới:

ĐẠI LÝ ĐẤU THẦU & THÔNG TIN

Kroll Issuer Services Limited

The Shard, 32 London Bridge Street

London SE1 9SG

United Kingdom

Điện thoại: +44 20 7704 0880

Gửi cho: Owen Morris/Alessandro Zorza

E-mail: ineos@is.kroll.com 

Trang web của Đề nghị https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd

THÔNG BÁO VÀ TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH

Cho dù việc mua bất kỳ Chứng khoán nào theo Đề nghị này được hoàn tất hay không, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, Bên Chào mua, IQHL hoặc bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết tương ứng nào của họ có thể mua Chứng khoán ngoài phạm vi Đề nghị, bao gồm thông qua mua thị trường mở, giao dịch thương lượng tư nhân, chào thầu, đề nghị trao đổi, đổi lại hoặc các giao dịch khác. Các giao dịch mua như vậy có thể dựa trên các điều khoản và ở các mức giá xác định bởi Bên Chào mua hoặc, IQHL hoặc bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết tương ứng của họ, nếu áp dụng, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trả theo Đề nghị và có thể được trả bằng tiền mặt hoặc các cân nhắc khác hoặc nếu không thì theo các điều khoản có lợi hơn hoặc bất lợi hơn so với các điều khoản được dự tính theo Đề nghị. Bất kỳ giao dịch mua Chứng khoán nào trong tương lai của Bên Chào mua hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của họ sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau hiện hữu vào thời điểm liên quan. Có thể không đảm bảo rằng Bên Chào mua hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của họ sẽ theo đuổi bất kỳ chào mua nào như vậy trong tương lai để mua hoặc đảm bảo về cấu trúc hoặc điều khoản (hoặc kết hợp của cả hai) của bất kỳ chào mua nào tương tự trong tương lai.

Công bố này phải được đọc cùng với Chào mua. Công bố này và Chào mua bao gồm các thông tin quan trọng phải được đọc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Đề nghị. Nếu bất kỳ Người sở hữu nào có bất kỳ sự nghi ngờ nào về hành động họ cần thực hiện hoặc không chắc chắn về tác động của Đề nghị, họ nên tìm kiếm lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc thuế của riêng mình, bao gồm liên quan tới bất kỳ hậu quả thuế nào, từ nhà môi giới chứng khoán, quản lý ngân hàng, luật sư, kế toán của họ hoặc cố vấn tài chính, pháp lý hoặc thuế độc lập khác Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có Chứng khoán được một nhà môi giới, đại lý, ngân hàng, giám sát, công ty ủy thác hoặc người được đề cử hoặc trung gian khác nắm giữ thay mặt họ phải liên hệ với các bên đó nếu họ muốn dự thầu Chứng khoán trong Đề nghị này (hoặc rút hợp lệ bất kỳ dự thầu nào như vậy). Không ai trong số các nhà Quản lý Thương vụ, Đại lý Đấu thầu & Thông tin, Bên Chào mua, IQHL, hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ nhân viên, đại lý hoặc bên liên kết nào của bất kỳ người nào như vậy đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc Người sở hữu có nên dự thầu Chứng khoán trong Đề nghị hay không.

Thông tin về các tuyên bố hướng tới tương lai 

Công bố này bao gồm cả các tuyên bố lịch sử và hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không phải là các dữ kiện lịch sử thực tế, mà chỉ là dự báo và thường có thể được xác định bằng cách sử dụng các tuyên bố bao gồm các cụm từ như “sẽ”, có thể”, “nên”, ” có khả năng”, “tiếp tục”, “dự đoán”, “tin rằng”, “dự kiến”, “lên kế hoạch”, “khả năng”, “dường như”, “dự án”, “ước tính”, “có ý định”, “rủi ro”, “mục tiêu”, “cố gắng”, “triển vọng,” “lạc quan”, “các triển vọng” hoặc các từ khác hoặc cụm từ tương tự. Tương tự như vậy, các tuyên bố mô tả mục tiêu, kế hoạch hoặc mục đích của chúng tôi cũng là những tuyên bố hướng tới tương lai. Tất cả các tuyên bố đề cập tới kết quả hoạt động hoặc sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai của Bên Chào mua hoặc IQHL mà họ mong đợi hoặc dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai là các tuyên bố hướng tới tương lai.

Các tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên các kế hoạch, ước tính và dự đoán hiện có vào thời điểm đó của Bên Chào mua hoặc IQHL và chịu ảnh hưởng của những rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả hiện được dự kiến. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến các tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được tìm thấy trong Chào mua dưới tiêu đề “Yếu tố Rủi ro.” Người sở hữu được khuyến khích xem xét cẩn thận các yếu tố này khi đánh giá các tuyên bố hướng tới tương lai và được cảnh báo không nên phụ thuộc một cách không hợp lý vào các tuyên bố hướng tới tương lai này. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm trong công bố này chỉ được lập tính đến ngày của công bố này, và Bên Chào mua không có nghĩa vụ cập nhật công khai các tuyên bố hướng tới tương lai này để phản ánh thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc các diễn biến khác. Với những rủi ro, sự không chắc chắn và giả định như vậy, các sự kiện hướng tới tương lai có thể hoặc không thể xảy ra. Bên Chào mua không thể đảm bảo với bạn rằng sẽ đạt được các kết quả hoặc sự kiện dự kiến.

CHÀO MUA VÀ HẠN CHẾ VỀ VIỆC PHÂN PHỐI

Công bố này và Chào mua không cấu thành một đề nghị hoặc lời mời tham gia vào Đề nghị trong bất kỳ khu vực tài phán nào, mà tại đó, hoặc cho bất kỳ người nào đến hoặc từ ai, việc đưa ra đề nghị hoặc lời mời như vậy hoặc có việc tham gia như vậy là bất hợp pháp theo pháp luật hiện hành. Việc phân phối công bố này và Chào mua tại một số khu vực tài phán nhất định có thể bị pháp luật hạn chế. Những người nắm giữ công bố hoặc Chào mua này được Bên Chào mua, Quản lý Thương vụ và Đại lý Đấu thầu và Thông tin yêu cầu tự thông tin cho chính họ về các hạn chế và tuân thủ bất kỳ hạn chế nào như vậy.

Vương quốc Anh 

Chào mua và bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Đề nghị chỉ được gửi đến những Người sở hữu nơi họ sẽ (nếu họ là khách hàng của Bên Chào mua) là khách hàng chuyên nghiệp hoặc đối tác đủ điều kiện của Bên Chào mua theo định nghĩa của các quy tắc của Cơ quan Chức trách Hành vi Tài chính (Financial Conduct Authority – FCA). Cả Chào mua cũng như bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào khác đều không được đề gửi cho hoặc nhắm tới bất kỳ người nào sẽ là khách hàng bán lẻ theo định nghĩa của các quy tắc FCA và bất kỳ người nào đó như vậy không nên hành động hoặc dựa vào chúng. Người nhận Chào mua và bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Đề nghị này nên lưu ý rằng Bên Chào mua đang hành động cho chính bản thân họ liên quan đến Đề nghị và sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ người nào khác về việc mang lại sự bảo vệ sẽ được cung cấp cho khách hàng của Bên Chào mua hoặc cung cấp tư vấn liên quan đến Đề nghị này.

Việc truyền đạt Chào mua và bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Đề nghị này đang không được thực hiện và các tài liệu như vậy chưa được bên có thẩm quyền phê duyệt theo mục 21 của Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính năm 2000, đã sửa đổi (“FSMA”). Theo đó, Chào mua, các văn bản như vậy và/hoặc các tài liệu khác không được phân phối cho, và không được phép chuyển tiếp cho, công chúng ở Vương quốc Anh. Theo đó, Chào mua và việc trao đổi thông tin về tất cả các văn bản và/hoặc tài liệu liên quan đến Đề nghị sẽ được miễn trừ khỏi hạn chế về các chương trình xúc tiến tài chính theo mục 21 của FSMA trên cơ sở rằng chúng chỉ được nhắm đến và chỉ có thể được truyền đạt (i) cho những người ở Vương quốc Anh được định nghĩa là các chuyên gia đầu tư (như được định nghĩa trong Điều 19(5) của Sắc lệnh Xúc tiến Tài chính), (ii) đối với những người thuộc Điều 43(2) của Sắc lệnh Xúc tiến Tài chính, bao gồm các thành viên hiện tại và chủ nợ của hoặc Bên Chào mua, (iii) cho những người ngoài Vương quốc Anh, hoặc (iv) cho bất kỳ người nào khác mà các tài liệu này có thể được lập một cách hợp pháp cho họ theo Sắc lệnh Xúc tiến Tài chính (tất cả những người như vậy đều được tham chiếu tới là “Người liên quan“) và các giao dịch dự kiến ở đây sẽ được cung cấp chỉ cho và chỉ liên quan tới Người liên quan. Bất kỳ người nào không phải là Người liên quan đều không nên hành động dựa trên hoặc căn cứ vào Chào mua.

Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA)

Trong EEA, công bố này và Đề nghị sẽ không, trực tiếp hay gián tiếp, được lập cho, hoặc liên quan tới bất kỳ người nào khác ngoài các nhà đầu tư đủ điều kiện theo nghĩa của Điều 2(e) Quy định Bản cáo bạch (Prospectus Regulation).

Cả công bố này và Chào mua cũng như bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Đề nghị đã hoặc sẽ không được đệ trình lên một cơ quan có thẩm quyền trong EEA để phê duyệt. Do đó, cả Chào mua cũng như bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Đề nghị đều không đủ điều kiện được coi là bản cáo bạch được phê duyệt như được định nghĩa trong Điều 6 của Quy định Bản cáo bạch.

Theo đó, trong EEA, Đề nghị này không thể được đưa ra theo phương cách “chào chứng khoán cho công chúng” theo nghĩa của Điều 2(d) của Quy định Bản cáo bạch và đề nghị không được quảng bá và không được đưa ra cho bất kỳ người nào trong EEA (ngoại trừ “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Điều 2(e) kết hợp với Điều 1(4)(a) của Quy định Bản Cáo bạch). Thông báo này, Chào mua và bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào liên quan đến Đề nghị (bao gồm biên bản ghi nhớ, thông tin phổ biến, tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu tương tự) đã không được chuyển tiếp hoặc cung cấp cho, và không đang được chuyển tiếp hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào như vậy, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Liên quan đến EEA, công bố này và Chào mua chỉ được truyền tải cho mục đích sử dụng cá nhân bởi các nhà đầu tư đủ điều kiện nói trên và chỉ cho mục đích của Đề nghị. Theo đó, thông tin có trong công bố này và Chào mua có thể không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc được truyền tải cho bất kỳ người nào khác trong EEA.

Bỉ 

Không có tài liệu nào trong số công bố này, Chào mua hoặc bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Đề nghị này đã được gửi đến hoặc sẽ được gửi cho Cơ quan Chức trách Dịch vụ Tài chính và Thị trường (Autorite des Services et marchés financiers/Autoriteit voor financiële diensten en markten) để phê duyệt hoặc công nhận và, theo đó, Đề nghị này có thể không được thực hiện tại Vương quốc Bỉ theo phương thức chào mua công khai, theo đó, như quy định tại Điều 3 và 6 của Luật Bỉ ngày 1 tháng 4 năm 2007 về đấu thầu tiếp quản công khai, đã được sửa đổi hoặc thay thế theo thời gian. Theo đó, Đề nghị có thể không được quảng cáo và Đề nghị sẽ không được gia hạn, và không có tài liệu nào trong số công bố này, Chào mua hoặc bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào liên quan đến Đề nghị (bao gồm bất kỳ biên bản ghi nhớ, thông tin phổ biến, tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu tương tự nào) đã được hoặc sẽ được phân phối hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ người nào ở Vương quốc Bỉ ngoài “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Điều 2(e) của Quy định Bản cáo bạch, đang hành động cho chính họ. Công bố này và/hoặc Chào mua chỉ được ban hành cho mục đích sử dụng cá nhân của các nhà đầu tư đủ điều kiện nêu trên và chỉ dành riêng cho mục đích của Đề nghị. Theo đó, thông tin có trong công bố này và/hoặc Chào mua có thể không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc được tiết lộ cho bất kỳ người nào khác ở Vương quốc Bỉ.

Pháp 

Công bố này, Chào mua và bất kỳ văn bản hoặc tài liệu cung cấp nào khác liên quan đến Đề nghị có thể không được phân phối trong nước Cộng hoà Pháp ngoại trừ cho các nhà đầu tư đủ điều kiện (investisseurs qualifiés) như được định nghĩa trong Điều 2(e) của Quy định Bản cáo bạch. Chào mua đã và sẽ không được gửi đến Autorité des marchés financiers để thông qua.

Ý 

Không có tài liệu nào trong số Đề nghị, công bố này, Chào mua hoặc bất kỳ văn bản hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Đề nghị đã hoặc sẽ được gửi đến CONSOB để thông qua, theo luật pháp và quy định hiện hành của Ý.

Chào mua này đang được thực hiện tại Cộng hoà Ý (“Ý“) như một chào mua được miễn trừ theo Điều 101-bổ sung, đoạn 3-bổ sung của Sắc lệnh số 58 ngày 24 tháng 2 năm 1998, được sửa đổi (“Đạo luật Dịch vụ Tài chính“) và Điều 35-bổ sung, đoạn 4 của Quy định CONSOB số 11971 ngày 14 tháng 5 năm 1999, được sửa đổi (“Quy định của Nhà phát hành“). Chào mua này cũng đang được thực hiện theo đoạn 7, Điều 35-bổ sung, Quy định của Nhà phát hành.

Người sở hữu hoặc người sở hữu hưởng lợi của Chứng khoán tại Cộng hòa Ý có thể dự thầu Chứng khoán thông qua những người được uỷ quyền (chẳng hạn như các công ty đầu tư, ngân hàng hoặc trung gian tài chính được phép tiến hành các hoạt động đó tại Cộng hoà Ý theo quy định của Đạo luật Dịch vụ Tài chính, Quy địnhCONSOB số 20307 ngày 15 tháng 2 năm 2018, và Sắc lệnh số 385 ngày 1 tháng 9 năm 1993, được sửa đổi) và tuân thủ các luật và quy định hiện hành hoặc với các yêu cầu do CONSOB hoặc bất kỳ cơ quan chức năng nào của Ý đưa ra.

Tây Ban Nha 

Không có tài liệu trong số Đề nghị, công bố này hoặc Chào mua cấu thành việc chào chứng khoán cho công chúng ở Tây Ban Nha theo Quy định (EU) 2017/1129 hoặc một mời thầu ở Tây Ban Nha theo văn bản được nêu lại của Đạo luật Thị trường chứng khoán Tây Ba Nha được phê chuẩn bởi Sắc lệnh Lập pháp Hoàng gia 4/2015, ngày 23 tháng 10 và theo Sắc lệnh Hoàng gia 1066/2007, ngày 27 tháng 7, tất cả đều đã được sửa đổi và bất kỳ quy định nào được ban hành theo đó.

Theo đó, cả công bố này lẫn Chào mua đều đã hoặc sẽ không được đệ trình để phê duyệt hoặc được phê duyệt bởi Uỷ ban Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha (Commission Nacional del Mercado de Valores).

Thụy Sĩ 

Chào mua công khai theo định nghĩa của Đạo luật Dịch vụ Tài chính Thuỵ Sĩ (“FinSA“) có thể không được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp tại Thụy Sĩ liên quan đến Chứng khoán. Do đó, không có tài liệu nào trong số công bố này, Đề nghị hoặc bất kỳ tài liệu chào hoặc tiếp thị nào khác liên quan đến Chứng khoán cấu thành một bản cáo bạch vì thuật ngữ đó được hiểu theo Điều 35 FinSA hoặc một bản cáo bạch niêm yết theo nghĩa của các quy tắc niêm yết của Sở giao dịch Chứng khoán Thuỵ Sĩ SIX (SIX Swiss Exchange). Theo đó, các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư được áp dụng cho các nhà đầu tư ở Thụy Sĩ trong các trường hợp khác không áp dụng cho Đề nghị. Nếu có nghi ngờ, các nhà đầu tư đặt tại Thụy Sĩ được khuyến nghị liên hệ với cố vấn pháp lý, tài chính hoặc thuế của họ liên quan đến Đề nghị.

Luxembourg 

Các điều khoản và điều kiện liên quan đến công bố này và/hoặc Chào mua đã không được phê duyệt bởi và sẽ không được nộp để phê duyệt bởi Cơ quan chức trách Dịch vụ Tài chính Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Fincier)cho mục đích chào mua công khai tại Đại Công quốc Luxembourg (“Luxembourg“). Theo đó, Đề nghị có thể không được đưa ra cho công chúng ở Luxembourg, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và không có tài liệu nào trong số công bố này, Chào mua hoặc bất kỳ bản cáo bạch nào khác, mẫu biểu đăng ký, tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu khác có thể được phân phối, hoặc được cung cấp tại hoặc từ, hoặc xuất bản tại, Luxembourg, ngoại trừ trong những trường hợp không cấu thành một lời chào công khai về chứng khoán cho công chúng, tuân thủ với Đạo luật Luxembourg ngày 10 tháng 7 năm 2005 về các bản cáo bạch chứng khoán.

Tổng quát 

Công bố này chỉ nhằm mục đích thông tin và sẽ không cấu thành một đề nghị mua hoặc cố gắng đạt được đề nghị bán chứng khoán trong bất kỳ tình huống nào mà tại đó đề nghị hoặc việc cố gắng đạt được như vậy là bất hợp pháp. Đề nghị chỉ được đưa ra theo Chào mua và chỉ trong các khu vực tài phán mà nó được phép theo luật hiện hành. Vui lòng xem Chào mua để nắm được một số thông tin quan trọng về các hạn chế có thể áp dụng cho Đề nghị.

CÔNG BỐ NÀY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN ĐƯỢC COI LÀ HOẶC CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ THÔNG TIN NỘI BỘ THEO NGHĨA CỦA ĐIỀU 7 (1) CỦA QUY ĐỊNH LẠM DỤNG THỊ TRƯỜNG (EU) 596/2014, ĐƯỢC SỬA ĐỔI (VÀ BAO GỒM CẢ KHI NÓ LÀ MỘT PHẦN CỦA LUẬT NỘI ĐỊA VƯƠNG QUỐC ANH THEO ĐẠO LUẬT (RÚT KHỎI) LIÊN MINH CHÂU ÂU NĂM 2018, NHƯ ĐÃ SỬA ĐỔI) (“MAR”). 

SOURCE INEOSNguồn tin: PR Newswire

Share.

Comments are closed.