Tỉnh Phú Yên phấn đấu xây dựng 18 đô thị vào năm 2030

0

Ngày 6/9, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 192 KH – UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch này nhằm đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cấp xã, đặc biệt là người đứng đầu các cấp trong việc thực hiện nghiêm, quyết liệt chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý trong công tác thu hút kêu gọi đầu tư, quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số. Đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị.

Vì vậy, UBND tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 là khoảng 12 đô thị, đến năm 2030 tăng lên khoảng 18 đô thị.

Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới tại Phú Yên có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại III trở lên (thị xã Sông Cầu loại III, TP Tuy Hòa loại II). Đồng thời, hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị trực thuộc tỉnh đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và các công trình văn hóa cấp đô thị.

Trong đó, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 – 16% vào năm 2025, 16 – 26% vào năm 2030. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 – 8 m2 vào năm 2025, khoảng 8 – 10 m2 vào năm 2030.

Diện tích sản nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32 m2.

Tỉnh Phú Yên phấn đấu xây dựng 18 đô thị vào năm 2030
Tỉnh Phú Yên phấn đấu xây dựng 18 đô thị vào năm 2030. Ảnh minh họa.

Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh, tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

UBND tỉnh Phú Yên cũng xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu – Tuy An – Tuy Hòa – Đông Hòa. Đây là khu vực kinh tế trọng điểm, có trình độ phát triển cao nhất tỉnh, kinh tế đô thị ven biển chiếm trên 75% tiềm lực kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, Phú Yên sẽ xây dựng một đô thị thông minh trung tâm cấp tỉnh.

Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa của Phú Yên đến năm 2025 thuộc nhóm trung bình cao của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng miền, bảo vệ môi trường; kiến trúc đô thị tiêu biểu, giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh. Phấn đấu xây dựng 01 đô thị thông minh, hiện đại tầm cỡ trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,…

Để triển khai, Phú Yên đặt ra 29 nhiệm vụ để giao các đơn vị liên triển khai. Một số nhiệm vụ đáng chú ý như đến năm 2025 phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (đối với các đô thị phải lập quy hoạch phân khu) tại các đô thị hiện có và đô thị mới. Đến năm 2030, tối thiểu phủ kín quy hoạch phân khu, các khu vực trung tâm, khu vực dự kiến phát triển và khu vực dự kiến thành lập mới đơn vị hành chính đô thị (phường, thị trấn)…

Đồng thời, phát triển các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội toàn đô thị theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch đô thị và quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật đô thị, các yêu cầu cụ thể tại Nghị quyết số 148/NQ-CP và Chương trình hành động số 19-CTr/TU.

Trong đó, bình quân chung cả tỉnh tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 – 16% vào năm 2025, 16 – 26% vào năm 2030. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 – 8 m2 vào năm 2025, khoảng 8-10 m2 vào năm 2030.

UBND tỉnh Phú Yên cũng giao các đơn vị liên quan thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an sinh nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt.

Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội tại các đô thị phủ hợp với nhu cầu xã hội, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu thực sự của các đối tượng nhà ở xã hội theo quy định.

Trong đó, diện tích sàn nhà ở bình quân đạt khoảng 28,14 m2 sàn/người (đô thị 31,81 m2 sàn/người, nông thôn 23,65 m2 sàn/người) vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 31,77 m2 sàn/người (đô thị 35,92 m2 sàn/người, nông thôn 25,55 m2 sàn/người).

Về nguồn lực triển khai thực hiện, đối với cấp tỉnh, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời thu hút nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Đối với cấp huyện, giao UBND các cấp huyện, thị xã, thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách của địa phương đồng thời thu hút các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công cho các địa phương.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.